Kiểm toán Nhà nước Việt Nam: Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, liên hệ

5/5 - (2 bình chọn)

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng. Hãy cùng Địa điểm Việt Nam tìm hiểu về cơ quan này nhé.

Khái quát về Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

tru-so-kiem-toan-nha-nuoc
Trụ sở Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được chính thức thành lập ngày 11 tháng 7 năm 1994 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam với chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, do Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn.

Sau khi Luật Kiểm toán Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang trực thuộc Quốc hội; vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu theo sự đề cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội (5 năm), có thể được bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Sửa đổi này được đưa ra nhằm đảm bảo việc kiểm soát ngân sách nhà nước chi tiêu khách quan và độc lập hơn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước được quy định cụ thể tại Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2019:

1. Chức năng của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

kiem-toan-nha-nuoc
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

2. Nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước có các nhiệm vụ sau đây:

Quyết định kiểm toán

 • Quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 • Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước.
 • Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuản quyết toán ngân sách nhà nước.

Kết hợp với các cơ quan khác

 • Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước.
 • Tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính – ngân sách, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính khi có yêu cầu.
 • Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh khi có yêu cầu trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.

Báo cáo kết quả 

 • Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật.
 • Giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thực hiện kiểm toán

 • Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
 • Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.
 • Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Các nhiệm vụ khác

 • Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.
 • Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.
 • Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước.
 • Xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước có các quyền hạn sau:

Quyền yêu cầu

 • Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán.
 • Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật; kiến nghị thực hiện biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do Kiểm toán nhà nước phát hiện.
 • Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết.
 • Được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, tài liệu và kết luận, kiến nghị kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện.

Quyền kiến nghị

 • Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán về sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật; đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
 • Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán.
 • Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước.
 • Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật.

Cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Cơ cấu tổ chức bộ máy Kiểm toán Nhà nước bao gồm Ban lãnh đạo và 34 Vụ và đơn vị tương đương cấp Vụ, đứng đầu các Vụ là Vụ trưởng, đứng đầu các Chuyên ngành và các Khu vực của Kiểm Toán Nhà Nước là Kiểm Toán Trưởng (cấp Vụ Trưởng)

cac-kiem-toan-vien
Các Kiểm toán viên

1. Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo gồm Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán khóa XV được Quốc hội bầu trong kì họp thứ nhất là ông Trần Sỹ Thanh. Song ông được điều đồng về làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước được ông Ngô Văn Tuấn – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách: Ngô Văn Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước

Các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước:

 • Doãn Anh Thơ
 • Vũ Văn Họa
 • Đặng Thế Vinh
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Hà Thị Mỹ Dung

2. Các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành

 • Văn phòng Kiểm toán Nhà nước
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Thanh tra Kiểm toán Nhà nước (tương đương cấp Vụ)
 • Văn phòng Đảng – Đoàn thể

3. Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia, phụ trách lĩnh vực quốc phòng
 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib, phụ trách các lĩnh vực gồm: An ninh, tài chính đảng
 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, phụ trách các lĩnh vực gồm: ngân sách trung ương các của bộ, ngành kinh tế tổng hợp
 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III, phụ trách các lĩnh vực gồm: ngân sách trung ương của bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ…
 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV, phụ trách các lĩnh vực gồm: đầu tư, dự án hạ tầng cơ sở
 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V, phụ trách các lĩnh vực gồm: lĩnh vực đầu tư, dự án công nghiệp, dân dụng
 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI, phụ trách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước
 • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII,phụ trách lĩnh vực ngân hàng và, các tổ chức tài chính

4. Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực

STT Khu vực Trụ sở Địa phương phụ trách
1 Khu vực I Hà Nội Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình
2 Khu vực II Nghệ An Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
3 Khu vực III Đà Nẵng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
4 Khu vực IV Tp. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Tây Ninh
5 Khu vực V Cần Thơ Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
6 Khu vực VI Quảng Ninh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên
7 Khu vực VII Yên Bái Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu
8 Khu vực VIII Khánh Hòa Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng
9 Khu vực IX Tiền Giang Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang
10 Khu vực X Thái Nguyên Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng
11 Khu vực XI Thanh Hóa Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình
12 Khu vực XII Đắk Lắk Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông
13 Khu vực XII Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai

5. Các đơn vị sự nghiệp

 • Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán;
 • Trung tâm Tin học;
 • Báo Kiểm toán
 • Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán

6. Các ban chuyên ngành

 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành
 • Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: 116 Nguyễn Chánh – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 024.6262.8616

Website: https://www.sav.gov.vn

Như vậy, Địa điểm Việt Nam đã chia sẻ một số thông tin hữu ích nhằm giải đáp thắc mắc về Kiểm toán Nhà nước đến với các bạn. Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để Địa điểm Việt Nam giải đáp những thắc mắc của bạn. Hãy truy cập Website: https://diadiemvietnam.vn để biết thêm nhiều bài viết hay về các địa điểm tại Việt Nam.

Để cộng đồng Địa điểm Việt Nam được phát triển, Ban quản trị xin phép mời các bạn đọc tham gia Group Facebook chính thức của cộng đồng để theo dõi thêm nhiều những địa điểm lý tưởng, hấp dẫn, mới lạ khác của Việt Nam, và cùng các thành viên của cộng đồng chia sẽ những địa điểm hấp dẫn mà các bạn đã được trải nghiệm để cộng đồng ngày càng phát triển, đưa vẻ đẹp Việt Nam tới nhiều người hơn nữa. Xin trân thành cảm ơn quý bạn đọc! Link tham gia Group Địa điểm Việt Nam:

fb.com/groups/diadiemvietnam.vn

Bài viết liên quan