Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Cổng thông tin, liên hệ

5/5 - (2 bình chọn)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan khoa học thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước. Hãy cùng Địa điểm Việt Nam tìm hiểu về cơ quan này nhé.

Khái quát về Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – tên giao dịch quốc tế là Vietnam Academy of Social Sciences – có tiền thân từ Ban nghiên cứu Lịch sử, Địa lý và Văn học (gọi tắt là Ban nghiên cứu Sử – Địa – Văn) được thành lập ngày 2 tháng 12 năm 1953, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kể từ cơ quan tiền thân được thành lập năm 1953 đến nay đã có lịch sử hình thành và phát triển liên tục 60 năm. Trong khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ ấy, Viện đã có bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà nói chung, sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và nhân văn nói riêng.Quá trình hình thành, phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có thể chia thành 4 thời kỳ, tương ứng với các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định số 53/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 4 năm 2008, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của một cơ quan thuộc Chính phủ, bao gồm:

1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội

 • Lý luận và kinh nghiệm phát triển trên thế giới, dự báo xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực và thế giới;
 • Những khía cạnh khoa học xã hội của sự phát triển khoa học và công nghệ và nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hoá và sự tác động của chúng đến tiến trình phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam;
 • Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển xã hội dân sự và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;
 • Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc, tôn giáo, lịch sử, văn hoá nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc;
 • Những vấn đề cơ bản về phát triển toàn diện con người Việt Nam mang đậm tính nhân văn và các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của văn hoá, văn minh nhân loại;
 • Những vấn đề về đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị; nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam;
 • Những vấn đề cơ bản, toàn diện, có hệ thống về lý thuyết phát triển của Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế;
 • Nghiên cứu, điều tra cơ bản, liên ngành về khoa học xã hội, phân tích và dự báo kinh tế – xã hội;
 • Nghiên cứu, tổ chức biên soạn những bộ sách lớn, tiêu biểu cho tinh hoa của trí tuệ Việt Nam và thế giới.

2. Đào tạo nhân lực về khoa học xã hội

 • Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo và cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của cả nước, ngành, vùng, địa phương và doanh nghiệp.
 • Tổ chức hợp tác nghiên cứu và liên kết đào tạo về khoa học xã hội với các tổ chức quốc tế, các viện và trường đại học nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Giữ gìn các di sản văn hóa, nâng cao dân trí

 • Xây dựng hệ thống quốc gia về thông tin khoa học xã hội, phổ biến tri thức khoa học, góp phần nâng cao trình độ dân trí.
 • Tổ chức sưu tầm, khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và bảo tàng nhằm phát huy những di sản văn hoá của các dân tộc Việt Nam.

4. Nghiệp vụ khác

 • Góp ý và phản biện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
 • Tổ chức tư vấn và thực hiện dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam gồm có Ban lãnh đạo, các đơn vị chức năng, các viện nghiên cứu khoa học xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nhân văn, các đơn vị nghiên cứu vùng và quốc tế và một số đơn vị khác.

bao-tang-dan-toc-hoc
Bảo tàng dân tộc học

1. Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Viện gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Chủ tịch: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phó Chủ tịch:

 • Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Nguyên Anh
 • Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh
 • Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh

2. Các đơn vị chức năng

 • Ban Tổ chức – Cán bộ
 • Ban Kế hoạch – Tài chính
 • Ban Quản lý khoa học
 • Ban Hợp tác quốc tế

3. Các đơn vị nghiên cứu khoa học xã hội 

 • Viện Triết học
 • Viện Nhà nước và Pháp luật
 • Viện Kinh tế Việt Nam
 • Viện Xã hội học
 • Viện Nghiên cứu Con người
 • Viện Địa lý nhân văn
 • Viện Thông tin Khoa học xã hội
 • Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
 • Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu và Phát triển bền vững Vùng
 • Trung tâm Phân tích và Dự báo

4. Các đơn vị nghiên cứu khoa học nhân văn

 • Viện Sử học
 • Viện Văn học
 • Viện Ngôn ngữ học
 • Viện Nghiên cứu Hán Nôm
 • Viện Khảo cổ học
 • Viện Dân tộc học
 • Viện Tâm lý học
 • Viện Nghiên cứu Văn hóa
 • Viện Nghiên cứu Tôn giáo
 • Viện Nghiên cứu Kinh thành

5. Các đơn vị nghiên cứu vùng và quốc tế

 • Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
 • Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
 • Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
 • Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
 • Viện Nghiên cứu Trung Quốc
 • Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
 • Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
 • Viện Nghiên cứu Châu Âu
 • Viện Nghiên cứu châu Mỹ
 • Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

6. Các đơn vị khác

 • Văn phòng Viện
 • Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
 • Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
 • Nhà xuất bản Khoa học xã hội
 • Học viện Khoa học Xã hội
 • Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Trung tâm Giao lưu Nghiên cứu và Hợp tác về nhân lực khoa học

Các ấn phẩm tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hiện nay, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 34 tạp chí khoa học được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động và tương ứng có 34 tòa soạn tạp chí. Ngoài ra Viện còn có 6 phụ trương, tuy đứng về phương diện đăng ký chính thức về mặt tổ chức là “phụ trương” nhưng với độc giả đây vẫn là những tạp chí có thương hiệu. Trong số 34 tạp chí và phụ trương nói trên có 26 tạp chí tiếng Việt và 8 tạp chí bằng tiếng Anh. Tòa soạn của tạp chí Vietnam Social Sciences trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, còn tòa soạn của các tạp chí khác nằm trong các viện nghiên cứu chuyên ngành.

1. Các tạp chí khoa học

 1. Tạp chí Dân tộc học
 2. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
 3. Tạp chí Hán Nôm
 4. Tạp chí Khảo cổ học
 5. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam
 6. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
 7. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu
 8. Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông
 9. Tạp chí Nghiên cứu Con người
 10. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 11. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
 12. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới
 13. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
 14. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
 15. Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
 16. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
 17. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
 18. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
 19. Tạp chí Ngôn ngữ
 20. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
 21. Tạp chí Tâm lý học
 22. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
 23. Tạp chí Triết học
 24. Tạp chí Văn hoá Dân gian
 25. Tạp chí Nghiên cứu Văn học
 26. Tạp chí Xã hội học
 27. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
 28. Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội
 29. Tạp chí ‘’Khoa học xã hội Miền Trung’’
 30. Tạp chí ‘’Khoa học xã hội vùng Nam bộ “
 31. Tạp chí ‘’Khoa học xã hội Tây Nguyên ‘’
 32. Tạp chí Bảo tàng và Nhân học
 33. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn

2. Các phụ trương

 1. Anthoropology Review, của Tạp chí Dân tộc học, ra 2 kỳ/năm.
 2. Chinese Studies Review của Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ra 1 kỳ/năm.
 3. European Studies Review của Tạp chí nghiên cứu Châu âu, ra 1 kỳ/năm.
 4. Philosophy của Tạp chí Triết học, ra 4 kỳ/năm (ISSN 086-7632)
 5. The Journal of Historical Studies của Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, ra 1 kỳ/năm (ISSN 0866-7497).
 6. Vietnam Economic Review ra 12 kỳ/năm, do Viện Kinh tế và Chính trị thế giới phụ trách.
 7. Vietnam Social Sciences thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 8. Vietnam Socio-Economic Development

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kì

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội kể từ khi thành lập đến nay đã trải qua 10 đời chủ tịch Viện.

STT Tên Năm Chức vụ
1 Trần Huy Liệu 1953 – 1959 Trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học
2 Nguyễn Khánh Toàn 1967 –  1982 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam
3 Đào Văn Tập 1982 – 1985 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam
4 Phạm Như Cương 1985 – 1990 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam
5 Đặng Xuân Kỳ 1990 – 1991 Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam
6 Nguyễn Duy Quý 1991 -2003 Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
7 Đỗ Hoài Nam 2003 – 2011 Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam
8 Nguyễn Xuân Thắng 2011 – 2016 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
9 Nguyễn Quang Thuấn 2016 – 2019 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
10 Bùi Nhật Quang 2019 – nay Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thông tin liên hệ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 024.62750277 – 024.62730408(Máy lẻ 4113)

Email: banbientap@vass.gov.vn

Website: https://vass.gov.vn/

Như vậy, Địa điểm Việt Nam đã chia sẻ một số thông tin hữu ích nhằm giải đáp thắc mắc về Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội đến với các bạn. Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để Địa điểm Việt Nam giải đáp những thắc mắc của bạn. Hãy truy cập Website: https://diadiemvietnam.vn để biết thêm nhiều bài viết hay về các địa điểm tại Việt Nam.

Để cộng đồng Địa điểm Việt Nam được phát triển, Ban quản trị xin phép mời các bạn đọc tham gia Group Facebook chính thức của cộng đồng để theo dõi thêm nhiều những địa điểm lý tưởng, hấp dẫn, mới lạ khác của Việt Nam, và cùng các thành viên của cộng đồng chia sẽ những địa điểm hấp dẫn mà các bạn đã được trải nghiệm để cộng đồng ngày càng phát triển, đưa vẻ đẹp Việt Nam tới nhiều người hơn nữa. Xin trân thành cảm ơn quý bạn đọc! Link tham gia Group Địa điểm Việt Nam:

fb.com/groups/diadiemvietnam.vn

Bài viết liên quan